ฟิสิกส์ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการกลุ่ม ในกลุ่่มมีกิจกรรม มีการเลือกหัวหน้าห้อง