850-433 Bakery Technology-2561


ผู้สอน
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
850-433 Bakery Technology-2561

Class ID
32339

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยควรมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ผลิต วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมและการเก็บรักษา ตลอดจนการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)