เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ (Humanity and Learning)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  (Humanity and Learning) เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาให้นิสิตรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตั้งแต่วันนี้ไป  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของแต่ละศาสนาที่ผู้เรียนนับถือยู่ 

คำอธิบายรายวิชา

ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้ การจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

Nature of human and learning, motivation and human behavior, contemplative educational processes, dialogue, mind development for quality of life, learning paradigms for emphasizing inner self development, holistic paradigms, self-adaptation to modern society