0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ (Humanity and Learning)


ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ (Humanity and Learning)

Class ID
32345

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

รายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  (Humanity and Learning) เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาให้นิสิตรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตั้งแต่วันนี้ไป  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของแต่ละศาสนาที่ผู้เรียนนับถือยู่ 

คำอธิบายรายวิชา

ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้ การจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

Nature of human and learning, motivation and human behavior, contemplative educational processes, dialogue, mind development for quality of life, learning paradigms for emphasizing inner self development, holistic paradigms, self-adaptation to modern society


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)