ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - คพธ.591


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32362

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในหน่วยธุรกิจต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับใช้ในองค์การ