เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - คพธ.591

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในหน่วยธุรกิจต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับใช้ในองค์การ