ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - คพธ.592
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - คพธ.592

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32363

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
            แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในหน่วยธุรกิจต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับใช้ในองค์การ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.