homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.4
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
นางสาว วรรณภา คำสุมาลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3237

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายการอ่าน  การเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)