เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry-1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

     บทบาทและความสำคัญของพอลิเมอร์คอมพอสิต ประเภทและการใช้งานของวัสดุคอมพอสิต สมบัติและหน้าที่ของเมทริกซ์และวัสดุเสริมแรงชนิดต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของคอมพอสิต กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์คอมพอสิต กลไกการเสริมแรงในวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิต นาโนคอมพอสิตและคอมพอสิตชีวภาพ


      The role and importance of polymer composite material in Agro-Industry;  the classes and applications of polymer composites;  the properties and functions of polymer matrix and reinforcing fillers;  the important factors controlled the properties of polymer composites;  processing of polymer composites; reinforcing mechanisms in polymer composites; the mechanical analysis of polymer composites; nanocomposites and biocomposites