ม.2(ส22202)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา