เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจ มุ่งให้เกิดความต่อเนื่องของการปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง ซึ่งมีการปลูกฝังมาแล้วในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นการคิดพิจารณา วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องต่างๆ บนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ทดลองนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตจริงๆ  และสามารถน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย 

คำอธิบายรายวิชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ที่มา ความหมายและหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, king’s wisdom and work principles, origin, meaning, and principle of the philosophy of sufficiency economy, applications in daily activities, new theory of agriculture, economics and sufficiency, philosophy of sufficiency economy for community development and sustainable development