0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community)


ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community)

Class ID
32386

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

รายวิชา 003 5001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อให้นิสิตพัฒนาตนเองสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่พึ่งของสังคม ความเป็นผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชน เทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การบริการวิชาการแก่ชุมชน

Philosophy, vision, and identity of curriculum, faculty and university, meaning and important of community supporter, leadership, collaborative learning for community development, techniques and tools of participatory community learning, academic service to the community


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)