homeEnglish 23101 for Mattayomsuksa 3
person
English 23101 for Mattayomsuksa 3

ผู้สอน
นางสาว นิฤมณ มั่นยืน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English 23101 for Mattayomsuksa 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3239

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

              วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101 เป็นวิชาที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)