เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 23101 for Mattayomsuksa 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

              วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101 เป็นวิชาที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน