English 23101 for Mattayomsuksa 3

คำอธิบายชั้นเรียน

              วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101 เป็นวิชาที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน