เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

สำหรับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และ 4