homeวิชาชีววิทยา 2
person
วิชาชีววิทยา 2

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาชีววิทยา 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3241

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาความรู้ทางชีววิทยา มีจิตวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)