homeวิชาชีววิทยา 2
personperson_add
วิชาชีววิทยา 2

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ ศรีจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาชีววิทยา 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3241

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาความรู้ทางชีววิทยา มีจิตวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)