เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาชีววิทยา 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาความรู้ทางชีววิทยา มีจิตวิทยาศาสตร์