วิชาชีววิทยา 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาความรู้ทางชีววิทยา มีจิตวิทยาศาสตร์