เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การภาษีอากร 1 BAC203

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษีอารกร คือการโอนทรัพยากรใดๆ อันมีลักษณะบังคับแต่มิได้เป็นการลงโทษจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ