เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-498 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม(1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้เปิดสอนสำหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่