ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วงจรชีวิตของระบบงานสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนโครงการ  การสร้างทีมงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ การบริหารงานโครงการสารสนเทศธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการนำเสนอโครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ