ผู้สอน
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

THL60-111Tourism and Hospitality


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32475

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

 

ลักษณะ ความหมาย และความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถานการณ์ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของการท่องเที่ยว แนวโน้ม แนวทางการพัฒนา และนโยบายการท่องเที่ยว Characteristics, definitions and significance of tourism industry; tourism situation; economic, social, and environmental impacts of tourism; components of tourism industry; trends, development, and policies in tourism.

     Why English?

In the tourism and hospitality industry, communication is a key factor. You’ll spend a lot of time meeting people’s needs, providing services, and solving problems. Even on an international scale, generally it is English that you’ll need to be proficient in, although you will come into contact with people from all around the world.

Like most other sectors, tourism and hospitality has its own set of jargon that it’s important to learn and understand. In this industry you’ll be dealing with people a lot of the time, and you’ll need to ensure you can make recommendations, give instructions and explain situations clearly. We’ve put together a list containing some of the key terms that it’s important to know for jobs in tourism and hospitality.