เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-101 Foundation of Psychology 2018 สำหรับรหัส 58-60 (AjHN)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย  ประวัติ  และแนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  ระบบกายวิภาค พัฒนาการ การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญาและการวัด อารมณ์ แรงจูงใจ การปรับตัว บุคลิกภาพ  จิตวิทยาอปกติและการช่วยเหลือ  จิตวิทยาสังคม

Definition, history, and major concepts in psychology; psychological methods; physiological system; development; perception; learning; intelligence and assessment; emotion; motivation; adjustment; personality; abnormal psychology and intervention; social psychology