Social Studies 2561


ผู้สอน
นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Social Studies 2561

Class ID
32511

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)