เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Studies 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยการกำหนดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑