Social Studies 2561
ผู้สอน

นางสาว สุจินดา สงวนบวร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Social Studies 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32521

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยการกำหนดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.