วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความสุขกับการได้เรียน แต่พัดลม  ไฟฟ้า  ไม่มี  ทำให้บรรยากาศการเรียนแย่มาก  ครูก็ร้อน  นักเรียนก็ร้อน