ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                               การสังเกต การฟัง การอ่าน การพูด การคิดและการวิเคราะห์(สังเคราะห์) การบรรยาย การอธิบายคำศัพท์ยาก