เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                               การสังเกต การฟัง การอ่าน การพูด การคิดและการวิเคราะห์(สังเคราะห์) การบรรยาย การอธิบายคำศัพท์ยาก