เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจำลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 224351 นิสิตปี 3 รหัส 59 (1-2561 AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปแบบและวิธีการจำลองแบบ การทำนายปรากฏการณ์โดยวิธีการจำลองสถานการณ์การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ การพัฒนาแบบจำลองปรากฏการณ์เชิงพลวัตโดยใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Patterns and methodologies of spatial model, practices in constructing predictive models in order to view the future of situations using scenario techniques, using geospatial data and applying Geographic Information Science for monitoring spatial phenomena and developing new tools as dynamic spatial models in order to envision the real world situations