เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง