เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

147310 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปร กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ การกำหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ และการอ่านและตีความผล