ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

147310 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32568

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปร กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ การกำหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ และการอ่านและตีความผล