ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708308 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3257

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การส่งสัญญาณแบบอะนาลอกและแบบดิจิตอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์  การจัดระบบเครือข่าย  การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไข  เมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง