เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3 (วิชาคอมพิวเตอร์ 5) 1/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1/2555

จำนวนหน่วยกิต  1  หน่วยกิต   เวลาเรียน  40 ชั่วโมงต่อปี