การผลิตสื่อและนวัตกรรม

จีระนุช บุุุญชู

โรงเรียนบ้านเชียงยืน อุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา