homeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
personperson_add
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3281

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 คำอธิบายรายวิช         

           ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรษการเพื่อการสื่อสาร เน้นการย่อความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

         2. เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

        3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)