เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 คำอธิบายรายวิช         

           ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรษการเพื่อการสื่อสาร เน้นการย่อความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

         2. เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

        3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ