homephysics 5
personperson_add
physics 5

ผู้สอน
person
พิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
physics 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32875

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม4  ( ว 30204 )

4 คาบ/สัปดาห์                ปีการศึกษา 2561

………………………………………………………………………………………………………

          ผู้สอน :: ครูพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด

1. บอกความหมายของประจุไฟฟ้า  ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  เส้นแรงไฟฟ้า   ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ  ความจุไฟฟ้า

2. บอกหรืออธิบายการเกิดประจุไฟฟ้า ชนิดของประจุไฟฟ้าและการตรวจสอบประจุไฟฟ้าด้วยอิเล็กโตรสโคป

3. นำกฎของคูลอมบ์ไปอธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุไฟฟ้า ในสถานะการณ์ที่กำหนดให้ได้

4. แสดงทิศและคำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าของจุดประจุ  ตัวนำทรงกลม  พร้อมทั้งเขียนรูปแสดงเส้นแรงไฟฟ้าของจุดประจุแผ่นโลหะขนานที่มีประจุต่างกันจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

5.  คำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้า และปริมาณที่เกี่ยวข้องของจุดประจุตัวนำทรงกลมและหาความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้า  กับสนามไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

6.  บอกความสัมพันธ์ระหว่างความจุของตัวเก็บประจุรูปทรงกลมกับรัศมี  รวมทั้งคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้ารวม และปริมาณที่เกี่ยวข้องเมื่อต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม   แบบขนาน  และแบบผสมได้

 7. บอกความหมายของสภาพต้านทาน  สภาพนำไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้ายิ่งยวด แรงเคลื่อนไฟฟ้า

ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วเซลล์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์ 

8. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การนำไฟฟ้าของตัวกลางต่าง ๆ

9. บอกความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า จำนวนประจุไฟฟ้า เวลา ขนาดของความเร็วลอยเลื่อน  พื้นที่ภาค ตัดขวางของโลหะตัวนำ   และคำนวณหาปริมาณเหล่านั้นจากสถานการณ์  ที่กำหนดให้ได้

10. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน  สภาพต้านทาน ความยาว และพื้นที่ภาคตัดขวางของลวดตัวนำได้  พร้อมทั้งสามารถคำนวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ที่กำหนดให้

11. นำกฎของโอห์มไปอธิบายและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้

12. คำนวณหาค่าความต้านทานรวม  แรงเคลื่อนไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ในวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า  ความต้านทานที่ต่อกันแบบต่าง ๆ ได้

13. อธิบายหลักการสร้างเครื่องวัดทางไฟฟ้า  และคำนวณหาค่าต่าง ๆ จากเครื่องมือวัดนั้น ๆ ได้

14.  บอกความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เวลาและค่าไฟฟ้า

พร้อมทั้งสามารถคำนวณหาค่าปริมาณดังกล่าวจาก  สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

15. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  หลักการทำงาน ของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

16. อธิบายความหมายของขั้วแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก   ความหนาแน่นฟลักซ์

แม่เหล็ก

17. บอกความสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์แม่เหล็ก  พื้นที่ที่ฟลักซ์แม่เหล็กพุ่งตั้งฉากผ่าน   และความหนาแน่ฟลักซ์

แม่เหล็ก และคำนวณหาปริมาณดังกล่าวได้บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า  ความเร็วของประจุไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทิศตั้งฉากกับความเร็ว  รวมทั้งหาทิศของแรงกระทำและ

คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ดังกล่าวได้

19. บอกได้ว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำที่วางใน สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดตัวนำ โดยทิศ ของแรงขึ้นกับทิศของสนามแม่เหล็กและทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าและบอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระแส 

ไฟฟ้า   ความยาวของลวดตัวนำ   สนามแม่เหล็ก

20. สรุปได้ว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงเส้นโค้งขดลวดเหนี่ยวนำจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบ ๆ   ลวดตัวนำ และหาทิศของสนามแม่เหล็กได้

21. นำความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เกิดจากการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่ในสนาม แม่เหล็กไปอธิบายการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งสามารถคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องได้

22. บอกส่วนประกอบสำคัญ และอธิบายหลักการทำงานของ แกลวานอมิเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงได้

23. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยอาศัยกฎฟาเรเดย์หลักการทำงาน  ส่วนประกอบของไดนาโมกระแสสลับและกระแสตรง

24. อธิบายหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า  พร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ของ จำนวนรอบของขดลวด  แรงเคลื่อน

25. อธิบายการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรง  โดยใช้ไดโอดได้

26. อธิบายความหมายของค่ายังผล ค่ามิเตอร์ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของกระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งบอกความสัมพันธ์ของค่ามิเตอร์ และค่าสูงสุดบอกความหมายและวิธีหาค่าความต้านทานเชิงความจุ  และความต้านทานเชิงความเหนี่ยวนำ

28. เขียนสมการ กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันไซน์ ของกระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ  และตัวเหนี่ยวนำ

29. หาค่าความต้านทานเชิงซ้อน  กำลังเฉลี่ยของตัวประกอบกำลัง โดยวิธีการเขียนแผนภาพเฟเซอร์ ตลอดจนค่าที่ เกี่ยวข้องของวงจรตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำที่ต่อกันอย่างอนุกรม แบบขนาน เมื่อกำหนด

สถานการณ์มาให้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.