homeพต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
personperson_add
พต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3288

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจงก่อนเรียน

                          นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมการเรียนด้วยระบบ Class start โดยเข้าใจถึงวิธีการเรียนและขั้นตอนการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าวแล้ว

ขอให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมอย่างละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา หรือสามารถศึกษาได้จาก เอกสารการสอนและบันทึกการเรียนรู้ โดยสามารถศึกษาการเรียนรู้ดังกล่าวตามคู่มือที่ได้มอบให้

 

อ.อดิศักดิ์ ข้าวหอม

ครู กศน.ตำบลคำขวาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)