homeพต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
person
พต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พต31001 - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3288

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำชี้แจงก่อนเรียน

                          นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมการเรียนด้วยระบบ Class start โดยเข้าใจถึงวิธีการเรียนและขั้นตอนการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าวแล้ว

ขอให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมอย่างละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา หรือสามารถศึกษาได้จาก เอกสารการสอนและบันทึกการเรียนรู้ โดยสามารถศึกษาการเรียนรู้ดังกล่าวตามคู่มือที่ได้มอบให้

 

อ.อดิศักดิ์ ข้าวหอม

ครู กศน.ตำบลคำขวาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)