homeวิชา ระบบโทรคมนาคม รหัส 3105-2008
person
วิชา ระบบโทรคมนาคม รหัส 3105-2008

ผู้สอน
person
นาย วัลลภ โพธิ์ใบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ระบบโทรคมนาคม รหัส 3105-2008

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

3105-2008  ระบบโทรคมนาคม    (Telecommunication Systems)      2  หน่วยกิต   3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

             
จุดประสงค์รายวิชา
       1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม
       2. เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
       3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
       1. วิเคราะห์หลักการ รับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
       2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ
       3. ทดสอบระบบสื่อสารข้อมูล โครงข่ายโทรคมนาคม
       4. ทดสอบระบบโทรทัศน์ ระบบการรับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้งาน การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ระบบ
วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทรเลข โทรพิมพ์
และโทรภาพ ระบบสื่อสารข้อมูล เช่นมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล เป็นต้น โครงข่ายโทรคมนาคมและการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)