เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบโทรคมนาคม รหัส 3105-2008

เกี่ยวกับชั้นเรียน

3105-2008  ระบบโทรคมนาคม    (Telecommunication Systems)      2  หน่วยกิต   3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

             
จุดประสงค์รายวิชา
       1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม
       2. เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ – ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
       3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
       1. วิเคราะห์หลักการ รับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร
       2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ
       3. ทดสอบระบบสื่อสารข้อมูล โครงข่ายโทรคมนาคม
       4. ทดสอบระบบโทรทัศน์ ระบบการรับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้งาน การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ระบบ
วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบโทรเลข โทรพิมพ์
และโทรภาพ ระบบสื่อสารข้อมูล เช่นมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล เป็นต้น โครงข่ายโทรคมนาคมและการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม