เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบโทรศัพท์ รหัส 3105-2009

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

3105-2009     ระบบโทรศัพท์   (Telephone Systems)           2 หน่วยกิต   3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
                        
จุดประสงค์รายวิชา
       1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท์
       2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์ ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท์
       3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
       1. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
       2. ตรวจซ่อมโทรศัพท์แบบ Pulse , DTMF
       3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual Operator
       4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น PABX, Cross Bar , SPC
       5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์, ระบบ ISDN
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น
Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น Manual Operator, อัตโนมัติ(PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบ ISDN