home3/3 รายวิชา ท ๒๐๒๐๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูสุเนตร วีระภัทร)
person
3/3 รายวิชา ท ๒๐๒๐๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูสุเนตร วีระภัทร)

ผู้สอน
miss sunet weeraputra
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3/3 รายวิชา ท ๒๐๒๐๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูสุเนตร วีระภัทร)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3300

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)