เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส ​2204-2106 (2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง จำนวน 3 หน่วยกิต (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ 

2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนําเสนอ 

3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ 

2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน 

3. ผลิตชิ้นงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็น รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใช้ภาษาการนําเสนอข้อมูล