เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาน่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นพมาศ เนื่องแก้ว

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้น ป.1 เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา

มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์

ตัวชี้วัดชั้นปี     1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/1)

                     2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/2)

สาระการเรียนรู้    อวัยวะภายนอก

ประโยชน์จากการเรียน  รู้และเข้าใจหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญแต่ละส่วน และดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้้มีสุขภาพดีด้วยตนเองได้