เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เป็นตายไทยสุขสันต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง คำเป็น คำตาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อนให้เด็กได้รู้จัก และสามารถจำแนกคำเป็นคำตายได้จนสามารถเพิ่มพูนความรู้กับเรื่องหารผันวรรณยุกต์