homeการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์ศักดิ์
personperson_add
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์ศักดิ์

ผู้สอน
นาย ดำรงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์ศักดิ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3305

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายละเอียดวิชา

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียเกิ้งวิทยานุกูล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้นักเรียนศึกษาความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และวางแผนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมFlip Album 6.0 Pro โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำโครงงานการจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานตามความสนใจของตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู้
ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดทำหนังสืออิเล็กหรอนิกส์ การนำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการออกแบบงาน ด้วยโปรแกรมจัดทำหนังสืออิเล็กหรอนิกส์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมที่ใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ตามหลักสูตรและจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและสามารถดำรงชีวิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)