เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

digital_mc_minburi

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

วิชา  ดิจิตอลเทคนิค
 
 
จุดประสงค์รายวิชา
 
                เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 
                เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
 
                เพื่อให้สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 
                เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  ปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 
มาตรฐานรายวิชา
 
             วิเคราะห์หลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
             ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล
             วัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
             ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
 
 
คำอธิบายรายวิชา
 
              ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์ วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม