เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการซักตากพับผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  การเตรียมประกอบ อาหารประเภทสำรับ  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ   โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ระดับของเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี    หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สามารถทำงานอย่างมีกระบวน

การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณธรรม ตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมี

เหตุผล มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโครงงาน  เห็นวิธีในการหางานทำ