ม.3/2 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 5  (ค33101)  ชั้น ม.3/2  โรงเรียนตะโหมด  จ.พัทลุง