เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3/11

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                                                  คำอธิบายรายวิชา

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
                               รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23244 จำนวน 1.0 หน่วยกิต
                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

    ศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยี กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

      โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์

      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้าง พัฒนาและเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ ได้

2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้

3. วิเคราะห์กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและเครื่องมือพื้นฐานได้

4. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานได้

5. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์ กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้