homeคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202
personperson_add
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202

ผู้สอน
person
นางสาว ชนิดาภา แก้วจำปา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3314

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค 43202                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน   80  ชั่วโมง                                                                                            2.0   หน่วยกิต

 

                ศึกษา   ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้

                ลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม

                แคลคูลัสเบื้องต้น    ลิมิตของฟังก์ชัน   ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน    อัตราการเปลี่ยนแปลง

                กำหนดการเชิงเส้น   สมการและอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร    การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคำนวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้      ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

                การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)