เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในห้องเรียนชั้นนี้ มาตรฐานตัวชี้วัด

ท.4.1 ม.4-6/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

ประกอบด้วย

- ระดับของภาษา

- คำราชาศัพท์