เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิรินทรา ศรีภูมิ

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

มาตรฐานการเรียนรู้

           - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

  - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

            - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    

ตัวชี้วัดชั้นปี

            - ท 4.1 ป.4/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้

            คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง