พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม


ผู้สอน
นางสาว นฤมล กองกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

Class ID
3325

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                 จำนวน 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ค23101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                               จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม   การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม   การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร   การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการ เชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึง    ความสมเหตุสมผลของ คำตอบ

            โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ       มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

 

รหัสตัวชี้วัด    

ค 2.1ม.3/1                    ค 2.1 ม.3/2                   ค 2.1 ม.3/3                   ค 2.1 ม.3/4

ค 2.2 ม.3/1                   ค 3.1 ม.3/1                   ค 3.2 ม.3/1                   ค 4.2 ม.3/2

ค 4.2 ม.3/3                   ค 4.2 ม.3/4                   ค 4.2 ม.3/5                   ค 6.1 ม.1-3/1

ค 6.1 ม.1-3/2               ค 6.1 ม.1-3/3               ค 6.1 ม.1-3/4               ค 6.1 ม.1-3/5

ค 6.1 ม.1-3/6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)