ว22101 วิทยาศาสตร์ ม. 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เรื่องแร่

การจำแนกคุณสมบัติของแร่

  • ความหมายของแร่
  • ประเภทของแร่
  • สินแร่
  • คุณสมบัติทางกายภาพ
  • คุณสมบัติทางเคมี