เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Mobile App ระดับชั้นม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

           ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชั่น การสร้างและออกแบบแอพลิเคชั่นบน Smart Phone การใช้งาน App Inventor ในการสร้างแอพลิเคชั่น การเขียนคำสั่งควบคุมแอพลิเคชั่น และการสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อใช้งานบน Smart Phone

      โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่น และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแอพลิเคชั่นบน Smart Phone

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการพัฒนาแอพลิเคชั่นบน Smart Phone

2. สร้างโปรเจ็คเพื่อเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชั่นได้

3. สามารถอธิบายหลักการออกแบบแอพลิเคชั่นบน Smart Phone ได้อย่างถูกต้อง

4. ใช้งาน Emulator ในการสร้างผลตัวอย่างหน้าจอแอพลิเคชั่นได้

5. เขียนคำสั่งควบคุมแอพลิเคชั่นบน Smart Phone ได้

6. สามารถส่งออกแอพลิเคชั่นที่สร้างด้วย App inventor เพื่อนำไปใช้งานจริงได้

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยสร้างแอพลิเคชั่นบน Smart Phone ด้วย Appinventor ได้