นวัตกรรมการสอน

นางละมุลศรี บุญตา

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่จำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น