เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10 ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน Clssstart

 • ลงชื่อเข้าชั้นเรียนในหัวข้อใบลงเวลาเรียน ทุกสัปดาห์ 
  • (ลงเวลาเรียนภายในชั่วโมงเท่านั้น)
  • ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหัวข้อแบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้น ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอน
  • ศึกษาเอกสารการสอนจากหัวข้อเอกสารการสอน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้นอย่างตั้งใจ
  • ทำความเข้าใจเนื้อหา หากมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน เพื่อขอคำแนะนำ
  • ปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อแบบฝึกหัดครบถ้วน แล้วตรวจทานอีกครั้ง ส่งในเวลาเรียน
  • ทำแบบทดสอบหลังเรียนหัวข้อแบบทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบและวัดความก้าวหน้าในการเรียน
  • หากนักเรียนทำแบบฝึกหัดปฏิบัติหรือแบบทดสอบหลังเรียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กลับไปศึกษาใบความรู้แลำทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียนใหม่